مقالات ارائه شده در کنفرانس های داخلی

مقالات ارائه شده در کنفرانس های داخلی

 

  مقالات ارائه شده در کنفرانس های داخلی            

 
 

     

 

مقالات ارائه شده توسط اعضای هیئت علمی گروه مامایی دانشکده پرستاری ومامایی در کنگره ها در سال 1387

1- ناهید گلمکانی. "بررسی پیامد حاملگی درزنان باردارمصرف کننده مواد مخدر" چهارمین کنگره سراسری اعتیاد ،26 24 اردیبهشت 1387

2- طلعت خدیوزاده. اولین همایش سراسری مراقبت و درمان بیماران با طب مکمل و جایگزین، 20-19 تیرماه 1387، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

3- ناهیدگلمکانی ; "بررسی انواع ناهنجاریهای مادرزادی ومشخصات دموگرافیک مادران دارای نوزادناهنجاردرشهرستان کاشمر1379-81 "، 15-16آبان387ا ، اولین همایش پرستاری اعصاب کودکان وهشتمین کنگره اعصاب کودکان مشهد.

3-Latifnejad Roudsari R. (2008), “Do not approach us like “lab rats” or “numbers”: Infertile women’s expectations of health professionals to meet their religious and spiritual needs”, Royan International Twin Congress, 27th -29th August, Tehran, Iran.

4-Latifnejad Roudsari R., Allan H.T., Smith P.A. (2008). “How do religious and non-religious infertile women diverge in their perspectives and practices towards ART?”, Royan International Twin Congress, August 27-29, Tehran, Iran.

5-Latifnejad Roudsari R., Allan H.T., Smith P.A. (2008). “Contribution of religion and spirituality in adjusting infertile women’s marital relationships”, Royan International Twin Congress, August 27-29, Tehran, Iran.
 
6- Latifnejad Roudsari R., Batoul Eizadi Moghadam, Seyed Abbas Tabatabaei, Jalil Tavakol Afshari, Seyed Reza Mazloum (2008), Are HTLV1 seropositive women more susceptible for cervical neoplagia? The First International Gynecologic Oncology Congress, 9-11 Oct., Mashhad, Iran

7- Latifnejad Roudsari R., perspectives and practices towards ART?”, Royan International Twin Congress, August 27-29, Tehran, Iran

 

 

 
 
 

     

مقالات ارائه شده توسط اعضای هیئت علمی گروه مامایی دانشکده پرستاری ومامایی در کنگره ها در سال 1386

1- اقدس کریمی. طلعت خدیوزاده. "مقایسه روشهای انجام اپی زیاتومی بین ماماها و دانشجویان مامایی و پزشکی در بخش زایشگاه بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد، سال "1385، سومین همایش دانشجویان شمال شرق کشور، 29 و 30 فروردین ماه 1386، دانشگاه علوم پزشکی مشهد. پوستر

 

2- صدیقه عابدینی، ناهید گلمکانی، ابراهیم خواجه، فاطمه بهدانی" شیوع غم پس از زایمان در زنان سزارین شده شهر بندرعباس (1384)" اولین کنگره سراسری طب روان تنی (سایکوسوماتیک) ،
3-2 خرداد ماه 1386 ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. پوستر

 

3- طلعت خدیوزاده، محبوبه قابل. "مقایسه میزان استفاده از روشهای درمانی طب رایج و مکمل در درمان بیماریهای طبی غیر مرتبط با بارداری در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهر مشهد سال 85-1384. دومین کنگره ارتقاء سلامت زنان، 12 الی 14 تیرماه 1386، دانشگاه علوم پزشکی مشهد. پوستر

 4- طلعت خدیوزاده،نیره خادم. "برسی اثر آموزش بهداشت بلوغ به خانواده های دارای دختر
14 – 11 ساله از طریق رابطین بهداشتی. دومین کنگره ارتقاء سلامت زنان، 12 الی 14 تیرماه 1386، دانشگاه علوم پزشکی مشهد. پوستر

5- طلعت خدیوزاده، "بررسی سبکها، عادات و مهارتهای کاری در ماماها و پرستاران زن شاغل در استان خراسان در سال 1386- 1385". دومین کنگره ارتقاء سلامت زنان، 12 الی 14 تیرماه 1386، دانشگاه علوم پزشکی مشهد. پوستر

6 – زهرا خالقی، طلعت خدیوزاده. "بررسی ارتباط روشهای پیشگیری از بارداری با رضایت جنسی در زنان" دومین کنگره ارتقاء سلامت زنان، 12 الی 14 تیرماه 1386، دانشگاه علوم پزشکی مشهد. پوستر

 

7- محبوبه قابل، طلعت خدیوزاده. "شکایات دوران بارداری در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهر مشهد سال 85-1384". دومین کنگره ارتقاء سلامت زنان، 12 الی 14 تیرماه 1386، دانشگاه علوم پزشکی مشهد. پوستر

 

8- محمدخواجه دلویی. طلعت خدیوزاده، فاطمه عرفانیان، نیره خادم، "مقایسه دو برنامه آموزشی به روش شبیه سازی و مرسوم بر نگرش دانشجویان مامایی مشهد نسبت به آی یودی" دومین کنگره ارتقاء سلامت زنان، 12 الی 14 تیرماه 1386، دانشگاه علوم پزشکی مشهد. پوستر

9- فاطمه عرفانیان، طلعت خدیوزاده. "مقایسه دو برنامه آموزشی به روش شبیه سازی و مرسوم بر اعتماد به نفس دانشجویان مامایی مشهد در ارائه خدمات آی یودی گذاری" دومین کنگره ارتقاء سلامت زنان، 12 الی 14 تیرماه 1386، دانشگاه علوم پزشکی مشهد. پوستر

10- نادیا جهانگیری، معصومه کردی، حسن رخشنده، حسن غلامی، نیره خادم. "مقایسه اثر دوش مهبلی عصاره سیر و کرم مهبلی کلوتریمازول در درمان زنان مبتلا به عفونت کاندیدایی مهبل" هجدهمین کنگره فیریولوژی و فارماکولوژی ایران ، 8-4 شهریور ماه 1386، دانشگاه علوم پزشکی مشهد. سخنرانی

11- محبوبه قابل، طلعت خدیوزاده. "بررسی شیوع و نحوه مصرف کندر در زنان باردار در مراکز بهداشتی درمانی مشهد" سومین همایش گیاهان دارویی ایران، 3-2 آبان ماه 1386، دانشگاه علوم پزشکی شاهد. پوستر

12-طلعت خدیوزاده، محبوبه قابل. "بررسی میزان و نحوه استفاده از گیاهان دارویی در زنان باردار در مراکز بهداشتی درمانی مشهد" سومین همایش گیاهان دارویی ایران، 3-2 آبان ماه 1386، دانشگاه علوم پزشکی شاهد. پوستر

13- زهرا عابدیان، زهره عباسی، دکتر علیرضا فدایی، دکتر حبیب ا... اسماعیلی. "بررسی تاثیر ماساژ بر شاخص های فیریولوژیک مادران باردار" همایش سراسری ارتقاء سلامت خانواده، 3-1 آبان ماه 1386، دانشکده پرستاری ومامایی ارومیه. پوستر

14- معصومه کردی، سمانه روحانی مشهدی. "بررسی اثر فشار روی نقطه 6 طحالی بر طول مدت
فاز فعال مرحله اول زایمان" هفتمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان و مامایی ایران، 18 تا 22 آبان ماه 1386، انجمن متخصصین زنان ومامایی ایران، سخنرانی

15- زهرا عابدیان، زهره عباسی، دکتر فدایی، دکتر حبیب ا... اسماعیلی. "بررسی تاثیر ماساژ پشت بر وضعیت سلامت و نمره آپگار نوزادان متولد شده در زایشگاه بنت الهدی بجنورد سال 1384" هفتمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان و مامایی ایران، 18 تا 22 آبان ماه 1386، انجمن متخصصین زنان ومامایی ایران، سخنرانی

16- زهره عباسی، زهرا عابدیان، دکتر فدایی، دکتر حبیب ا... اسماعیلی. " بررسی تاثیر ماساژ پشت بر شدت درد مرحله اول زایمان زنان نخست باردار مراجعه کننده به زایشگاه بنت الهدی بجنورد سال 1384" هفتمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان و مامایی ایران،18 تا 22 آبان ماه 1386، انجمن متخصصین زنان ومامایی ایران، پوستر

17- طلعت خدیوزاده، فاطمه عرفانیان، دکتر نیره خادم، دکتر محمد خواجه دلویی. "بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر شبیه سازی و آموزش سنتی بر مهارت دانشجویان مامایی دانشکده پرستاری و مامایی." نهمین همایش کشوری آموزش پزشکی، 16-14 اسفند ماه 1386، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد. پوستر

 

 
 
 

     

مقالات ارائه شده توسط اعضای هیئت علمی گروه مامایی دانشکده پرستاری ومامایی در کنگره ها در سال 1385

 

1- معصومه کردی، فتانه نظری، عطیه منصوری، حبیب ا... اسماعیلی. "مقایسه اثر قرارگیری مادر در وضعیتهای انتخابی و متداول بر شدت درد و طول بخش فعال مرحله اول زایمان ..." اولین کنگره سراسری انجمن متخصصین زنان، مامایی و نازایی ایران- شاخه خراسان، 26-23 مرداد ماه 1385 .

2- عرفانیان، ف. خدیوزاده، ط. مقایسه دو برنامه آموزشی به روش شبیه سازی و مرسوم بر مهارت دانشجویان مامایی مشهد در انجام معاینات لگنی. کنگره آموزش بالینی. الی 1385، دانشگاه علوم پزشکی تبریز.

3- خدیوزاده، ط. کیانی، ف. رضایت زناشویی در سالمندان شهر آستارا. همایش ملی بهداشت سالمندان. 17 و 18 اسفند ماه 1385، آستارا.

4- خدیوزاده، ط. اثر یک برنامه آموزشی بر سطح مهارت و میزان استفاده از تکنولوژی رایانه، اینترنت و پایگاههای اطلاع رسانی پزشکی در مربیان دانشکده پرستاری و مامایی مشهد. هشتمین کنگره کشوری آموزش پزشکی. 15 تا 17 اسفند ماه 1385، دانشگاه علوم پزشکی کرمان.

5- فریبرزی، ا. خدیوزاده، ط. ویژگیهای شغلی و اضطراب کامپیوتر در اعضای هیئت علمی دانشگاههای مشهد. هشتمین کنگره کشوری آموزش پزشکی. 15 تا 17 اسفند ماه 1385، دانشگاه علوم پزشکی کرمان.

6- خدیوزاده، ط. کریمی، ا. بررسی عادات، مهارتها و سبک های کاری فارغ التحصیلان دانشگاههای علوم پزشکی، سال 86-1385. هشتمین کنگره کشوری آموزش پزشکی. 15 تا 17 اسفند ماه 1385، دانشگاه علوم پزشکی کرمان.

7- کریمی، ا. خدیوزاده، ط. مقایسه روشهای انجام اپی زیاتومی بین دانشجویان مامایی و پزشکی در بخش زایشگاه بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد، سال 1385، همایش دانشجویی انسان، محیط، سلامت. 3 و 4 اسفند 1385، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار.

8- کریمی، ا. خدیوزاده، ط. مراقبت مادرانه آغوشی. همایش دانشجویی انسان، محیط، سلامت. 3 و 4 اسفند 1385، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار.

9- اعظم جهازی، معصومه کردی. "مقایسه تاثیربستن زودرس ودیررس بند ناف بر آپگار نوزاد." همایش سراسری ارتقاء سلامت: نقش پرستار و ماما، دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، 7-6 آبان ماه 1385 .

10- طلعت خدیوزاده. فاطمه کیانی، دکتر محمدرضا سرگلزایی، حمیدرضا بهنام. "بررسی ارتباط رضایت زناشویی سه ماهه سوم بارداری با افسردگی پس از زایمان ئر حانمهای مراجعه کننده به مرکز بهداشتی و دو پایگاه وابسته به آن در شهر آستارا در سال 1384." همایش سراسری ارتقاء سلامت: نقش پرستار و ماما، دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، 7-6 آبان ماه 1385 .

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید